Preventie- en Integriteitsbeleid en gedragsregels

 • AVENA Preventie- en Integriteitsbeleid en gedragsregels

Preventie- en Integriteitsbeleid Zwem en polo club AVENA

AVENA is een club waar iedereen veilig en plezierig moet kunnen sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport en het vrijwilligerswerk. Binnen AVENA is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Betrokkenen

Dit beleid betreft alle leden en vrijwilligers van Zwem en Polo Club AVENA.

Met name daar waar de verenigingsactiviteiten zich ook richten op kwetsbare personen als minderjarigen, mensen die extra zorg nodig hebben, mensen met een beperking, maar ook mensen met een afhankelijke positie is extra aandacht voor de persoonlijke integriteit van belang.

Om de persoonlijke integriteit van leden en vrijwilligers binnen AVENA te waarborgen heeft de vereniging een aantal regels opgesteld. Deze regels zijn gevat in deze notitie.

Het nummer één uitgangspunt van AVENA  is dat deze personen bij onze vrijwilligers in veilige handen zijn. Als organisatie doen wij al het mogelijke om deze veiligheid te waarborgen. Op deze pagina kunt u meer lezen over de manier waarop onze organisatie deze veiligheid waarborgt.

VOG

Voor elke vrijwilliger binnen de organisatie die ook werkt met kwetsbare personen wordt in beginsel een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd. Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zoekt uit of er in het verleden van de vrijwilliger dingen zijn voorgevallen die reden geven de integriteit van deze persoon in twijfel te trekken.

Gedragsregels

AVENA heeft gedragsregels opgesteld die door alle leden en vrijwilligers moeten worden gesteund.

AVENA vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar (jeugd)leden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en (jeugd)leden. Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en (jeugd)leden binnen AVENA zijn niet eenduidig. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken, die voor alle personen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten in verenigingsverband tussen vrijwilligers en (jeugd)leden ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor onze sporters en onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Deze is voor alle leden van toepassing.

Voor sporters:

 • IS OPEN: Wanneer iets wordt gevraagd, wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld met dit bij het bestuur. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen.
 • TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), teamgenoten, de scheidsrechter, trainers, toeschouwers en ieder ander. Let op taalgebruik en geeft iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
 • RESPECTEERT AFSPRAKEN: Komt op tijd, meld zich (tijdig) af, luistert naar instructies en houd zich aan de regels.
 • GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooit afval in de afvalbakken.
 • BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raakt buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • HOUDT ZICH AAN DE REGELS: leest de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd zich daar ook aan.
 • TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en is tolerant.
 • DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • IS EERLIJK en SPORTIEF: Speelt niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record.
 • STRIJD ALLEEN IN HET WATER EN NIET DAAR BUITEN. Gaat de strijd aan in het water binnen de richtlijnen van de sport.
 • MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze code bij het bestuur van de sportvereniging.
 • DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE EN DRINKT NIET WANNEER HIJ/ZIJ MET DE AUTO IS.

(centrum Veilige Sport Nederland)

Voor vrijwilligers

 • De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het (jeugd)lid zich veilig en gerespecteerd voelt

Er mag geen onderscheid worden gemaakt naar of nadruk worden gelegd op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of lichamelijke kenmerken. Dat betekent dat men zich zowel tijdens de activiteiten van de vereniging, maar ook daarbuiten veilig moet voelen en het gevoel moet hebben dat hij zich – letterlijk – vrij kan bewegen.

 • De vrijwilliger gaat zo om met een (jeugd)lid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast
 • De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het (jeugd)lid dan functioneel noodzakelijk is
 • De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het (jeugd)lid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik
 • De vrijwilliger raakt het (jeugd)lid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden
 • De vrijwilliger gaat tijdens activiteiten met respect om met (jeugd)leden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals kleedruimten, douches etc
 • De vrijwilliger beschermt het (jeugd)lid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het (jeugd)lid is betrokken, wordt nageleefd
 • Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij het bestuur
 • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact treden met het bestuur

Aannamebeleid

Om de geschiktheid van een aspirant vrijwilliger goed in te kunnen schatten wordt deze in de beginfase intensief begeleid.

Vertrouwenscontactpersoon

AVENA wil een veilige omgeving zijn voor (jeugd)leden én vrijwilligers.

Maar waar kan je heen als je het gevoel hebt dat iets níet pluis is en je dat in vertrouwen wilt bespreken?

Afhandeling van meldingen onveilig gedrag/onveilige situaties

Onveilig gedrag wordt per email of mondeling gemeld bij:

De voorzitter/ secretaris  bespreekt de melding van het onveilige gedrag met de overige bestuursleden en bepaalt in samenspraak met hen de verdere afhandeling van de melding.

Indien nodig wordt de melding nader door de voorzitter/het bestuur onderzocht op basis van het principe hoor en wederhoor. Dit gebeurt te allen tijde binnen de grenzen van wet- en regelgeving, rekening houdend met de privacy van alle betrokkenen.

Na onderzoek van de melding worden de geconstateerde feiten in het bestuur besproken, waarna wordt besloten over eventueel te nemen maatregelen.

De te eventueel te nemen maatregelen worden in eerste instantie teruggekoppeld naar degene(n) verantwoordelijk voor het onveilige gedrag.

Uiterlijk 2 weken na de melding koppelt de voorzitter de afhandeling van de melding terug aan de melder en informeert hem/haar of hen over de eventueel genomen maatregelen.